Zapraszamy do naszych przedszkoli


Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek jest miejscem, które cieszy się dobrą opinią i zaufaniem rodziców. Dynamiczny rozwój oraz stawianie na pierwszym miejscu dobra naszych wychowanków sprawiają, że jesteśmy placówką godną polecenia. Przyjmujemy maluchy w wieku od 2,5-5 roku życia. Wspieramy indywidualny rozwój dzieci pod względem psychicznym, społecznym i fizycznym, uczymy je samodzielności i odpowiedzialności. Zapraszamy do kontaktu.

Procedury Bezpieczeństwa Dzieci

w Niepublicznym Przedszkolu „Radosny Zakątek” w Wydmusach

WYKAZ PROCEDUR:

  1. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu
  2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola
  3. Bezpieczeństwo podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola
  4. Postępowanie nauczycieli i personelu w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore
  5. Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie placówki zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka
  6. Organizacja pierwszej pomocy (postępowanie w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy wychowankom przedszkola)
  7. Zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
  8. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w Akademii Najmłodszych
  9. Postępowanie w przypadku stwierdzenia owsicy w Akademii Najmłodszych

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury

1) Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; sporządza protokoły z kontroli obiektów; odpowiada za jakość pracy pracowników, za organizację pracy; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.

2) Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze

bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

3) Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

4) Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.

Copyright © 2024 Radosny Zakątek  Rights Reserved.