Zapraszamy do naszych przedszkoli


Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek jest miejscem, które cieszy się dobrą opinią i zaufaniem rodziców. Dynamiczny rozwój oraz stawianie na pierwszym miejscu dobra naszych wychowanków sprawiają, że jesteśmy placówką godną polecenia. Przyjmujemy maluchy w wieku od 2,5-5 roku życia. Wspieramy indywidualny rozwój dzieci pod względem psychicznym, społecznym i fizycznym, uczymy je samodzielności i odpowiedzialności. Zapraszamy do kontaktu.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na rozwój dzieci, z uwzględnieniem: potrzeb rozwojowych naszych wychowanków, specyfiki pracy przedszkola  i oczekiwań środowiska lokalnego. Przedszkole nasze  jest placówką nastawioną na rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości . Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola .

 

MISJA PRZEDSZKOLA

"Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil."

Janusz Korczak

 

„WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU”

 

CELE NASZYCH DZIAŁAŃ:

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w    dalszej edukacji;
 • Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
 • Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Nauczycielki ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane..
 • Zespół zadaniowy monitoruje procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonala je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach MODN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.
 • Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

 • Ciekawe świata
 • Ufne w stosunku do nauczycieli
 • Radosne
 • Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola
 • Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju
 • Uczciwe i prawdomówne
 • Odpowiedzialne i obowiązkowe
 • Kulturalne i tolerancyjne
 • Świadome zagrożeń

  

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia

Wykazuje:

 • Motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego
 • Chęć poznawania świata
 • Umiejętność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
 • Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem)
 • Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi)
 • Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • Samodzielność
 • Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

 

Posiada:

 • Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób
 • Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • Podstawową wiedzę o świecie

Umie:

 • Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
 • Posługiwać się zdobyczami techniki

Rozumie, zna przestrzega:

 • Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • Zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną
 • Zasady kultury współżycia, postępowania
 • Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
 • Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną)

Nie obawia się:

 • Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
 • Wykazać inicjatywy w działaniu,
 • Wyrażania swoich uczuć,

Dziecko ma prawo do:

 • Życia i rozwoju
 • Swobodnej myśli, sumienia i wyznania
 • Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła
 • Spokoju i samotności, gdy tego chce
 • Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone
 • Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju
 • Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą
 • Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
 • Wspólnoty w grupie
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 • Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia
 • Nauki, informacji , badania i eksperymentowania
 • Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw
 • Oświadczania konsekwencji swojego zachowania
 • Zdrowego żywienia

ZASADY PEDAGOGICZNE

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

1. Zasada indywidualizacji

Należy dużą wagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań , uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystywania- dla stymulacji rozwoju – okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności

2. Zasada samodzielności

Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych, znajdujących się w sali. Mają one stała miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i odkładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu samodzielnych zadań służy kształtowaniu się osobowości, zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełniania błędów.

3. Zasada wolności swobody działania

Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zdań, ról, partnera działania kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie oraz poczucie wpływu

 

 1. ROZKŁAD DNIA
 

Godziny

Przebieg

7.00 – 9.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne, indywidualne, inspirowane przez nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i/lub z trudnościami. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30

Śniadanie, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.30 - 11.30

Zajęcia dydaktyczne realizujące program wychowania przedszkolnego. Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, zabawy na placu zabaw. Przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.00

Obiad, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

12.00 – 13.00

Czytanie bajek, słuchanie muzyki, zabawy relaksacyjne i/lub leżakowanie. Zabawy inspirowane przez nauczyciela.

13.00 – 14.30

Zabawy swobodne. Zabawa na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe. Indywidualne zajęcia. Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 14.45

Podwieczorek, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

14.45 – 17.00               

Zabawy inspirowane przez nauczyciela. Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Copyright © 2024 Radosny Zakątek  Rights Reserved.